Tư vấn chia cổ tức bằng cổ phiếu

Tư vấn chia cổ tức bằng cổ phiếu

Trong hoạt động SXKD, ngoài việc đảm bảo vốn cho công ty hoạt động, doanh nghiệp cũng cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông, một trong số đó là việc chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Để giữ nguồn vốn ở lại trong doanh nghiệp mà vẫn đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các doanh nghiệp thường lựa chọn chi trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, đồng thời tăng vốn điều lệ.

CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CỦA DOANH NGHIỆP

Cổ tức có thể được chi trả bằng cổ phần của công ty quy định tại Điều lệ công ty.

Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Như vậy, doanh nghiệp không được phép chuyển lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trực tiếp để tăng vốn. Sau khi phân phối lợi nhuận trên và đáp ứng các điều kiện đối cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi hoặc cổ phần phổ thông, Công ty sử dụng cổ tức chi trả bằng cổ phần Công ty để tăng vốn điều lệ.

THỦ TỤC TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHẦN

  • Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc chia cổ tức bằng cổ phần;
  • Phát hành cổ phiếu để trả cổ phần; trong đó, công ty nộp tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (chỉ đối với công ty đã niêm yết chứng khoán)
  • Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.
  • Thông báo về trả cổ tức gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.
  • Đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

DỊCH VỤ TƯ VẤN CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.