Tư vấn GIẢM vốn điều lệ, xử lý và kiện toàn việc chưa góp đủ vốn

Tư vấn GIẢM vốn điều lệ, xử lý và kiện toàn việc chưa góp đủ vốn

TẠI SẢO PHẢI GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ?

Có nhiều lý do khiến doanh nghiệp phải giảm vốn điều lệ nhưng doanh nghiệp chỉ được thực hiện giảm vốn trong các điều kiện và trường hợp pháp luật cho phép.

Có một phương án tư vấn pháp lý đầy đủ sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro pháp lý, tài chính và các tranh chấp nội bộ cổ đông, thành viên có thể phát sinh.

ĐIỀU KIỆN GIẢM VỐN ĐÃ ĐĂNG KÝ

 • Doanh nghiệp đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp;
 • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ sau khi đã hoàn trả cho thành viên (đối với công ty TNHH) và cổ đông (công ty cổ phần);

Lưu ý: Công ty đại chúng trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đáp ứng các điều kiện mua lại cổ phần của chính mình theo quy định của Luật Chứng khoán 2019;

 • Phải đăng ký thay đổi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, trừ trường hợp vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn;

CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Công ty chứng khoán, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình được bán ra cổ phiếu ngay sau khi mua lại trong các trường hợp sau đây:

 • Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của chính mình để sửa lỗi giao dịch hoặc mua lại cổ phiếu lô lẻ;
 • Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
 • Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu lô lẻ theo yêu cầu của cổ đông.

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Hiện nay Luật doanh nghiệp cho pháp áp dụng một trong các phương án giảm vốn điều lệ như sau:

 • giảm vốn do thành viên/cổ đông không góp đủ vốn trong thời hạn cam kết;
 • hoàn trả một phần vốn cho thành viên (công ty TNHH) và cổ đông (Công ty cổ phần);
 • do chia hoặc tách doanh nghiệp;
 • mua lại cổ phần đã phát hành và hủy cổ phiếu quỹ (công ty CP đã niêm yết) hoặc mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH;

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ

Luatsu24H tư vấn pháp lý doanh nghiệp liên quan đến việc giảm vốn điều lệ, gồm:

 • Lập phương án giảm vốn điều lệ, trong đó có các phương án tài chính, nhân sự;
 • Thuyết minh lợi ích của từng phương án để doanh nghiệp quyết định;
 • Thực hiện khám bệnh doanh nghiệp, soát xét pháp lý cho doanh nghiệp trước giảm vốn;
 • Lập các thỏa thuận cổ đông liên quan;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi giảm vốn theo phương án đã lựa chọn;
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với các cơ quan quản lý hành chính giải trình tình trạng góp vốn trong quá trình bị xử phạt hành chính;
 • Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh giảm vốn điều lệ tại Phòng ĐKKD.
 • Điều chỉnh nội dung đăng ký đầu tư đối với doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.