Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh BCC

van-phong-luat-su-do-quang-hung-Copy

Hợp đồng hợp tác đầu tư kinh doanh BCC

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên để cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không thành lập doanh nghiệp độc lập.

Hoạt động hợp tác này có thể được đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiểm soát bởi một trong số các bên tham gia.

HÌNH THỨC HỢP TÁC THEO HỢP ĐỒNG BCC

BCC có thể được thực hiện dưới hình thức:

 • cùng nhau xây dựng tài sản; hoặc
 • hợp tác trong một số hoạt động kinh doanh.

Các bên tham gia trong BCC có thể thỏa thuận phân chia kết quả kinh doanh trên cơ sở:

 • doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 • sản phẩm hợp tác.
 • lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.

 • Phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hình thức phân chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP TÁC ĐẦU TƯ KINH DOANH THEO HỢP ĐỒNG BCC

 • Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC;
 • Tư vấn góp vốn hợp tác BCC và quản lý tài sản góp vốn;
 • Đề xuất lựa chọn phương thức phân chia kết quả kinh doanh từ hợp đồng BCC;
 • Đề xuất xây dựng chế độ kiểm soát trong hợp đồng BCC;
 • Tư vấn, soạn thảo hợp đồng BCC; rà soát để sửa đổi hợp đồng BCC;
 • Tư vấn và hỗ trợ đăng ký giấy phép đầu tư nước ngoài đối với hợp đồng trong trường hợp một bên là đối tác nước ngoài;
 • Tư vấn và hỗ trợ thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư theo hợp đồng hợp tác;
 • Đại diện đàm phán ký kết, sửa đổi BCC.
 • Hỗ trợ thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp sau khi hết thời hạn hợp tác hoặc thành lập chi nhánh hạch toán độc lập để hợp tác kinh doanh.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.