Hình thức phân chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

phan-chia-loi-nhuan-hop-dong-hop-tac-kinh-doanh

Hình thức phân chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Hình thức phân chia lợi nhuận theo Hợp đồng BCC

Theo quy định tại Điểm n khoản 3 Điều 5  Thông tư 78/2014, đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh:

  • Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.
  • Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng sản phẩm thì doanh thu tính thuế là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.
  • Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh. Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp của mình theo quy định hiện hành.
  • Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Đăng ký thành lập văn phòng điều hành nước ngoài theo Hợp đồng BCC

Chuyển Lợi nhuận ra nước ngoài

  • Lợi nhuận chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài có thể bằng tiền hoặc bằng hiện vật sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Nhà đầu tư cần thông báo việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư, trước khi thực hiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài ít nhất là 07 ngày làm việc.

  • Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài:
    • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm.
    • Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc hoạt động đầu tư BCC tại Việt Nam.