Hình thức phân chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC

Hình thức phân chia lợi nhuận theo Hợp đồng BCC Theo quy định tại Điểm n khoản 3 Điều 5  Thông tư 78/2014, đối với hoạt động kinh doanh dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh: Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng doanh … Continue reading Hình thức phân chia lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC