Quản lý và Điều hành doanh nghiệp

luat-doanh-nghiep-lawpro

Quản lý và Điều hành doanh nghiệp

Luatsu24H hỗ trợ khách hàng từ lúc khởi nghiệp thành lập công ty, hướng dẫn tuân thủ pháp ý trong quá trình vận hành và quản lý doanh nghiệp, giao dịch kinh doanh cho đến khi giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc bán, nhượng lại doanh nghiệp.

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Chúng tôi tham gia tư vấn và hỗ trợ khách hàng các thủ tục đăng ký kinh doanh gồm:

  • Thành lập doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Xem gói dịch vụ thành lập công ty.

  • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp như thay đổi vốn, địa chỉ trụ sở, bổ sung ngành nghề, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi thành viên/cổ đông.
  • Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  • Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh đối với ngành nghề có điều kiện.
  • Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp.
  • Chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn và ngược lại.
  • Tạm dừng hoạt động, giải thể doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.