Tư vấn họp cổ đông, hội đồng quản trị công ty cổ phần

van-phong-luat-su-1-lawpro

Tư vấn họp cổ đông, hội đồng quản trị công ty cổ phần

KINH NGHIỆM TỔ CHỨC HỌP CÔNG TY CỔ PHẦN

Trong giai đoạn từ năm 2010-2012, Luatsu24H đã tư vấn độc lập, tham gia rà soát, đánh giá pháp lý cho một tổng công ty dầu khí nhà nước trong việc phê duyệt công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho gần 20 công ty con là các công ty đại chúng niêm yết trên sàn chứng khoán HNX và HOSE.

Trong giai đoạn từ năm 2012 – 2018, Luatsu24H đã tham gia tư vấn trình tự thủ tục, hồ sơ tổ chức và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cho một công ty niêm yết là chủ đầu tư của nhiều dự án bất động sản là khu đô thị tại Hà Nội.

Chúng tôi cũng tư vấn pháp lý cho nhiều doanh nghiệp không niêm yết trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức họp cổ đông.

DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ CÔNG TY CỔ PHẦN

Chúng tôi hỗ trợ pháp lý trong công tác chuẩn bị họp Đại hội cổ đông, bao gồm:

  1. Tư vấn, đề xuất phương án họp và các nội dung dự kiến họp;
  2. Tư vấn trình tự, thủ tục tổ chức họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
  3. Rà soát và hoàn thiện các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông;

Chúng tôi cũng cử luật sư hỗ trợ pháp lý tại cuộc họp Đại hội cổ đông, bao gồm:

  1. Hỗ trợ pháp lý trong việc kiểm tra tư cách tham gia của các cổ đông dự họp;
  2. Hỗ trợ pháp lý giải đáp các yêu cầu của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
  3. Tư vấn về việc thủ tục biểu quyết, điều kiện thông qua các nội dung thuộc chương trình họp.
  4. Hỗ trợ pháp lý giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong Đại hội.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.

Xem thêm dịch vụ: giải quyết tranh chấp cổ đông và nội bộ doanh nghiệp.