Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp

tin-dung-dau-tu-lawpro

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp

Phúc đáp công văn số 3014/SKHĐT-KTĐN ngày 25/10/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đề nghị hướng dẫn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện thực hiện dự án

– Theo công văn số 3014/SKHĐT-KTĐN và các tài liệu gửi kèm, Dự án Nhà máy gạch Cầu Sen (Dự án) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 20121000201 ngày 8/9/2009 với tiến độ hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào sử dụng là tháng 9/2010.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy, Dự án đã được triển khai trong thời gian dài (từ năm 2009 đến nay), quy định của pháp luật điều chỉnh hoạt động của Dự án đã có sự thay đổi trong từng thời kỳ.

Do vậy, căn cứ trách nhiệm quản lý nhà nước và giám sát, đánh giá đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 69, Điều 70 Luật Đầu tư, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang rà soát, đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện Dự án để đảm bảo việc thực hiện Dự án tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng, đấu thầu và các pháp luật có liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện. Trong đó, lưu ý rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án; nguyên nhân Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận từ năm 2009, tuy nhiên cho đến nay, Dự án vẫn chưa được hoàn thành xây dựng và đưa công trình vào sử dụng[1].

– Theo công văn số 3014/SKHĐT-KTĐN, Công ty cổ phần Cầu Sen đã hoàn thành việc tách doanh nghiệp để hình thành Công ty cổ phần Cầu Sen Lục Nam theo Luật Doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm về việc thực hiện thủ tục tách doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật doanh nghiệp tại thời điểm tách doanh nghiệp.

Trong trường hợp việc thực hiện Dự án và tách doanh nghiệp đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đề nghị nghiên cứu việc điều chỉnh Dự án trong trường hợp tách doanh nghiệp theo Mục 2 công văn.

2. Về việc điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Tổ chức kinh tế được hình thành trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức lại) được kế thừa và tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đối với dự án đầu tư mà tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đã thực hiện trước khi tổ chức lại theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đất đai và pháp luật có liên quan”.

Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Nhà đầu tư quyết định việc tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Sau khi hoàn thành thủ tục tổ chức lại và xử lý tài sản, quyền, nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư, nhà đầu tư lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư”.

Khoản 4 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định: “Đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này cho Cơ quan đăng ký đầu tư để điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 47 của Nghị định này. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh được gửi cho nhà đầu tư”.

Do vậy, căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đánh giá về việc tách doanh nghiệp; làm rõ mối quan hệ, cách thức chuyển quyền và nghĩa vụ về dự án của nhà đầu tư và doanh nghiệp dự kiến thành lập; đồng thời xem xét năng lực thực hiện dự án của doanh nghiệp này và khả năng đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án đầu tư theo quy định để có cơ sở xem xét việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong đó, đề nghị lưu ý rà soát việc đáp ứng các điều kiện về vốn chủ sở hữu để thực hiện dự án trong trường hợp tách doanh nghiệp.

Trong mọi trường hợp, doanh nghiệp được tách phải đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng nội dung, mục tiêu, quy mô, tiến độ và các điều kiện khác quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đồng thời phải đáp ứng điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hoạt động của dự án đầu tư.

Trong trường hợp việc chuyển giao dự án cho doanh nghiệp được tách làm phát sinh giao dịch chuyển nhượng dự án thì các bên phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư và Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư do tách doanh nghiệp gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đi nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật./.