Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

licence-agreement

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu (Li-xăng nhãn hiệu) là việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép một pháp nhân hoặc cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu của mình trên một vùng lãnh thổ nhất định trong một khoảng thời gian nhất định trong đó nhãn hiệu được chuyển giao quyền sử dụng phải thuộc quyền sử dụng của bên giao li xăng.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

 • Nhãn hiệu đã được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuế và hiện đang được bảo hộ;
 • Nhãn hiệu phải thuộc quyền sử dụng của bên chuyển giao.

CÁC HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG LI XĂNG

Theo Điều 143, Luật Sở hữu Trí tuệ hiện hành quy định về các hình thức của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu gồm:

 • Hợp đồng độc quyền;
 • Hợp đồng không độc quyền;
 • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp.

CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HỢP ĐỒNG

Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm có những nội dung sau (Điều 144, Luật Sở hữu Trí tuệ)

 • Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;
 • Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;
 • Dạng hợp đồng;
 • Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;
 • Thời hạn hợp đồng;
 • Giá chuyển giao quyền sử dụng;
 • Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.