Soạn thảo hợp đồng Chuyển giao Công nghệ

hop-dong-chuyen-giao-cong-nghe

Soạn thảo hợp đồng Chuyển giao Công nghệ

Chuyển giao quyền sở hữu công nghệ là việc chủ sở hữu công nghệ chuyển giao toàn bộ quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt công nghệ cho tổ chức, cá nhân khác.

Trường hợp công nghệ là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp thì việc chuyển giao quyền sở hữu công nghệ phải được thực hiện cùng với việc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

HÌNH THỨC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Việc giao kết hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:

  • Hợp đồng độc quyền.
  • Hợp đồng không độc quyền.
  • Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp.

ĐĂNG KÝ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Hợp đồng chuyển giao công nghệ thuộc trường hợp đăng ký theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 31 của Luật chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, gồm:

  • Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam;
  • Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài;
  • Chuyển giao công nghệ trong nước có sử dụng vốn nhà nước hoặc ngân sách nhà nước, trừ trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ của dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan trung ương theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đầu tư công và dự án đầu tư ra nước ngoài;

Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ đối với chuyển giao công nghệ còn lại. Đối với các loại quyền sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu) được xác lập trên cơ sở đăng ký, hợp đồng chuyển nhượng, sử dụng quyền sở hữu công nghiệp (trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu) chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận thay đổi các chủ sở hữu, công nhận chủ sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ.

DỊCH VỤ TƯ VẤN HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.