Tư vấn soạn DI CHÚC, phân chia tài sản THỪA KẾ

legal-research

Tư vấn soạn DI CHÚC, phân chia tài sản THỪA KẾ

Luật sư cung cấp dịch vụ tư vấn lập di chúc, phân chia thừa kế nhằm hỗ trợ khách hàng nhằm chuyển dịch tài sản thuộc sở hữu của người lập di chúc hoặc người đã chết cho người được quyền thừa kế bằng các hình thức thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

HÌNH THỨC THỪA KẾ

 • Thừa kế theo pháp luật (không để lại di chúc hoặc di chúc không phù hợp pháp luật);
 • Thừa kế theo di chúc.

ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI LẬP DI CHÚC

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi: Di chúc phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Lưu ý: Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

HÌNH THỨC CỦA DI CHÚC

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng (Điều 633 BLDS 2015)

Người lập di chúc phải tự viết tay toàn bộ và ký vào bản di chúc.

2. Di chúc người làm chứng (Điều 634 BLDS 2015)

 • Phải có ít nhất là hai người làm chứng.
 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng
 • Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Lưu ý: Những người không được làm chứng:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

3. Di chúc miệng (Điều 634 BLDS 2015)

 • Khi tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
 • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DI CHÚC

Các nội dung chủ yếu di chúc (Điều 631 BLDS 2015) gồm:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Ngoài các nội dung trên di chúc có thể có các nội dung khác.

Lưu ý:

 • Không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu;
 • Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc;
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc (Điều 644 BLDS 2015)

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP DI CHÚC VÀ CHIA THỪA KẾ

Luatsu24H cung cấp cho khách hàng các giải pháp cho việc phân chia tài sản khi phát sinh sự kiện thừa kế, cụ thể dịch vụ của chúng tôi như sau:

 • Tư vấn xác định những người được hưởng thừa kế;
 • Tư vấn về chế độ tài sản chung/riêng trong quan hệ pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn lập di chúc, lập phương án chia thừa kế theo di chúc;
 • Hỗ trợ thủ tục công chứng, làm chứng đối với di chúc;
 • Hỗ trợ khách hàng thủ tục khai, nhận di sản thừa kế;
 • Hỗ trợ thủ tục sang tên tài sản được thừa kế;
 • Tư vấn điều kiện và thủ tục pháp lý khởi kiện tranh chấp về thừa kế;
 • Đại diện bảo vệ quyền lợi giải quyết tranh chấp phân chia di sản thừa kế tại tòa án.

Luatsu24H hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho khách hàng qua số hotline 0936 77 97 99.