Xác định trường hợp bắt buộc phải đấu thầu

bao-cao-tai-chinh-lawpro

Xác định trường hợp bắt buộc phải đấu thầu

Luật đấu thầu (Điều 1 khoản 1 điểm c và Điều 4 khoản 44) quy định phạm vi điều chỉnh của Luật bao gồm dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án. Vốn nhà nước bao gồm vốn ngân sách nhà nước; công trái quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương; vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; vốn từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước; vốn tín dụng do Chính phủ bảo lãnh; vốn vay được bảo đảm bằng tài sản của Nhà nước; vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước; giá trị quyền sử dụng đất. Theo đó, dự án đầu tư phát triển không phải của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước thì xét theo phần vốn của nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước trong tổng mức đầu tư của dự án. Nếu phần vốn của nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước chiếm từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thì dự án đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. Như vậy, để xét một dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu hay không thì cần căn cứ trên giá trị phần vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước góp trực tiếp vào tổng mức đầu tư của dự án mà không xét đến vốn điều lệ hay tỷ lệ vốn góp của nhà nước góp vào doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án.