CV 408/2022/TCHQ-GSQL về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 111/2021

tu-van-bao-ho-so-huu-tri-tue

CV 408/2022/TCHQ-GSQL về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 111/2021

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của doanh nghiệp nêu vướng mắc liên quan đến ghi nhãn hàng hóa khi thực hiện quy định tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước và hàng hóa là quà biếu, quà tặng:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021 sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước và hàng quà biếu, quà tặng thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu nêu trên phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo các quy định tại Nghị định này.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là linh kiện:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là linh kiện, không thể hiện được các nội dung bắt buộc trên hàng hóa thì trên bao bì thương phẩm của hàng hóa nhập khẩu phải có nhãn và nhãn phải thể hiện các nội dung bắt buộc theo quy định tại mục 2 khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 9/12/2021.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.