Ủy quyền ký hồ sơ dự thầu

contract-02

Ủy quyền ký hồ sơ dự thầu

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phần thứ hai Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì người đại diện theo pháp luật của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền. Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký hợp đồng và sử dụng con dấu của chi nhánh là không trái với hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp chủ thể của hợp đồng vẫn là nhà thầu trúng thầu (Công ty) mà không phải chi nhánh và nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc thực hiện hợp đồng.