Tình huống QTDN-002: Không tiến hành bầu chủ tịch HĐQT

tinh-huong-002

Tình huống QTDN-002: Không tiến hành bầu chủ tịch HĐQT

Câu hỏi: Công ty chúng tôi là công ty đã niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán, vừa qua đã tiến hành họp đại hội đồng cổ đông thường niên và bầu xong thành viên HĐQT. Tuy nhiên chúng tôi chưa thể thống nhất lựa chọn được người làm chủ tịch HĐQT. Vậy chúng tôi phải làm gì? Trả lời: Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: Điều 153. Cuộc họp Hội đồng quản trị

  1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Như vậy, theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị bầu do các thành viên Hội đồng quản trị bầu và được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Các quy định pháp luật hiện hành không có quy định trực tiếp nếu vi phạm thời hạn bầu thành viên HĐQT nhưng có một số quy định xử phạt gián tiếp, cụ thể Điều 11, Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán:  “Điều 11. Vi phạm quy định về quản trị công ty đại chúng

  1. Cảnh cáo đối với hành vi không xây dựng quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy định pháp luật.
  2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đại chúng vi phạm quy định về việc cung cấp thông tin cho cổ đông và Ban kiểm soát.
  3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của công ty đại chúng không tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ về quản trị công ty theo quy định của pháp luật; vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty.
  4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về quyền của cổ đông, về bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.”

Như vậy, trong trường hợp trên, Quý Công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính nếu không tiến hành bầu Chủ tịch HĐQT trong thời hạn trên. Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý về việc phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán liên quan đến quản trị công ty. Xem thêm >>>>>https://www.luatsu24h.vn/tinh-huong-qtdn-001-neu-khong-hop-dhdcd/