Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công

tin-dung-dau-tu-lawpro

Thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công

Theo đó, quy định thời gian thẩm định chương trình, dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng kể từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau: – Chương trình mục tiêu quốc gia: Không quá 60 ngày; – Chương trình đầu tư công (không bao gồm chương trình mục tiêu quốc gia): Không quá 45 ngày; – Dự án nhóm A: Không quá 45 ngày; – Dự án nhóm B, C: Không quá 30 ngày. Thời gian thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng. Thời gian thẩm định nội bộ do người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quy định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thẩm định chương trình, dự án, Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì thẩm định phải báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án cho phép gia hạn thời gian thẩm định. Thời gian gia hạn không quá thời gian thẩm định tương ứng được quy định nêu trên. Nghị định 40/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.