Sử dụng công ty con tham gia dự thầu

cong-ty-tnhh-1-thanhvien-lawpro

Sử dụng công ty con tham gia dự thầu

Luật đấu thầu (Điều 6 khoản 2 điểm a) quy định nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tư, bên mời thầu. Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 5) quy định trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. Nếu công việc là ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn kinh tế nhà nước và là đầu ra của công ty con trong tập đoàn thì công ty con được phép tham dự thầu các gói thầu thí nghiệm hiệu chnh nêu trên do Tập đoàn hoặc các công ty con thuộc Tập đoàn làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi tham dự thầu công ty con vẫn phải tuân thủ quy định về bảo đảm cạnh tranh tại đim b khoản 2, khoản 3 Điều 6 Luật đấu thầu và điểm d khoản 4 Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP .