Quy định mới về hướng dẫn khôi phục mã số thuế

khoi-phuc-ma-so-thue

Quy định mới về hướng dẫn khôi phục mã số thuế

Theo văn bản số: 3224/TCT-KK về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau: – Căn cứ quy định tại Điều 201, Điều 202 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; – Căn cứ Điều 40 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 (có hiệu lực từ 01/07/2020); – Căn cứ quy định tại Điều 17 và Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế. Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục thuế hướng dẫn việc khôi phục mã số thuế như sau: 1. Để đồng bộ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp gia cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký kinh doanh, trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng cơ quan thuế chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại thì thực hiện khôi phục mã số thuế như đi với trường hợp nêu tại Điểm c Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 95/2016/TT-ĐTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế khi: – Doanh nghiệp đã hoàn thành thủ tục hủy hồ sơ giải thể bên phía cơ quan đăng ký kinh doanh; – Tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là đang hoạt động và tại hệ thống thông tin thuế thì tình trạng của doanh nghiệp là ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. 2. Từ ngày 01/07/2020, việc khôi phục mã số thuế thực hiện theo Điều 40 Luật quản lý thuế.