Quy định mới về giá đất tính lệ phí trước bạ từ ngày 10/4/2019

ke-khia-thue

Quy định mới về giá đất tính lệ phí trước bạ từ ngày 10/4/2019

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. Theo đó, bổ sung quy định về giá tính lệ phí trước bạ (LPTB) đối với trường hợp hợp thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cụ thể: Khi thời hạn thuê nhỏ hơn thời hạn của loại đất được quy định tại Bảng giá đất thì giá đất của thời hạn thuê đất tính LPTB được xác định theo công thức sau: Giá đất của thời hạn thuê đất tính LPTB = Giá đất tại Bảng giá đất/70 năm X thời hạn thuê đất Bên cạnh đó, thành phần hồ sơ khai LPTB đối với đất cũng yêu cầu phải nộp bản chính, bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: – Bản chính Tờ khai LPTB theo mẫu; – Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thuộc diện miễn LPTB (nếu có), trừ trường hợp đã nộp bản chính theo quy định; – Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của nhà, đất; giấy tờ hợp pháp về chuyển giao tài sản ký kết giữa bên giao tài sản và bên nhận tài sản. Nghị định 20/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2019.