Một số nội dung sửa đổi về điều kiện kinh doanh

contract-negotiation

Một số nội dung sửa đổi về điều kiện kinh doanh

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Điều 1. Bổ sung khoản 11 Điều 9 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài “11. Đối với xuất khẩu, nhập khẩu khoáng sản: a) Là thương nhân theo quy định của Luật thương mại; b) Riêng đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than, thương nhân còn phải sở hữu hoặc thuê địa điểm kinh doanh, phương tiện vận tải, phương tiện bốc rót, kho bãi, bến cảng, phương tiện cân, đo khối lượng than để phục vụ hoạt động kinh doanh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, điều kiện an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ theo các quy định hiện hành.” Điều 2.[2] (được bãi bỏ) Điều 3.[3] (được bãi bỏ) Điều 4.[4] (được bãi bỏ) Điều 5.[5] (được bãi bỏ) Điều 6.[6] (được bãi bỏ) Điều 7.[7] (được bãi bỏ)
 LĨNH VỰC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI Điều 8. Sửa đổi Điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại “Điều 5. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm” Điều 9. Bãi bỏ Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 10. Sửa đổi một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử 1. Khoản 1 Điều 52 được sửa đổi như sau: “1. Là thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân”. 2. Khoản 1 Điều 54 được sửa đổi như sau: “1. Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo quy định pháp luật”. 3. Điểm a khoản 1 Điều 61 được sửa đổi như sau: “a) Là thương nhân, tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam”. 4. Điểm đ khoản 1 Điều 62 được sửa đổi như sau: “đ) Có tiêu chí và quy trình đánh giá chính sách bảo vệ thông tin cá nhân được công bố công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất cho các đối tượng được đánh giá;” Điều 11. Bãi bỏ khoản 2 Điều 52; khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 54; điểm b, điểm c và điểm d khoản 1 Điều 62; điểm b khoản 1 Điều 63 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.