Không ưu đãi thuế TNDN nếu tăng công suất sản xuất

thue

Không ưu đãi thuế TNDN nếu tăng công suất sản xuất

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 4769/BTC-TCT về chính sách thuế đối với hoạt động đầu tư thường xuyên (ĐTTX). Theo đó: – Doanh nghiệp có hoạt động ĐTTX từ năm 2009 – 2013 không được coi là đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) dự án đang áp dụng. – Điều kiện xác định hoạt động ĐTTX dựa trên 1 trong 3 nguồn độc lập để đầu tư bổ sung máy móc, thiết bị thường xuyên cho dự án đang hưởng ưu đãi thuế TNDN, bao gồm: + Quỹ khấu hao cơ bản tài sản cố định của doanh nghiệp. + Sử dụng lợi nhuận sau thuế tái đầu tư. + Sử dụng vốn trong phạm vi vốn đầu tư đã đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, việc đầu tư bổ sung từ các nguồn nêu trên phải đảm bảo điều kiện không tăng công suất sản xuất kinh doanh theo đề án đã đăng ký hoặc được phê duyệt. Công văn 4769/BTC-TCT được ban hành ngày 07/4/2016.