Hướng dẫn về đấu thầu liên quan đến công ty mẹ – con

mau-hop-dong-lao-dong

Hướng dẫn về đấu thầu liên quan đến công ty mẹ – con

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3508/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của Tổng công ty Ba Son, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Tổng công ty như sau: Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 2 khoản 5) quy định trường hợp đối với tập đoàn kinh tế nhà nước, nếu sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn thì tập đoàn, các công ty con của tập đoàn được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, công ty mẹ, công ty con của Tập đoàn kinh tế nhà nước được phép tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau theo quy định nêu trên. Tuy nhiên, Quý Tổng công ty cần lưu ý, một trong những hành vi bị cấm trong đấu thầu là đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, bên mời thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác trong thời hạn 12 tháng, kể từ khi thôi việc tại cơ quan, tổ chức đó (điểm e khoản 6 Điều 89 Luật đấu thầu).