Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

thue-doi-voi-hoat-dong-cho-thue-lai-dat-trong-khu-cn

Hoàn thuế GTGT với dự án đầu tư nhà máy thủy điện

Trả lời công văn số số 1203/CT-TTKT ngày 24/12/2019 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 7 và Phụ lục 4 Luật đầu tư số 67/2014/QH13 quy định ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực; Căn cứ khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định về hoàn thuế GTGT; Căn cứ khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định hoàn thuế GTGT; Căn cứ khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hoàn thuế GTGT; Căn cứ quy định trên: – Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nhà máy thủy điện, ngày 17/12/2019, Tổng cục Thuế có công văn số 5289/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk. – Trường hợp dự án đầu tư Nhà máy thủy điện đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế chưa được cấp Giấy phép hoạt động điện lực thì chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư nên thuộc trường hợp không được hoàn thuế GTGT quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12.