Hình thức quản lý dự án đầu tư

hinh-thuc-quan-ly-du-an-dau-tu

Hình thức quản lý dự án đầu tư

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 “Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định tại Điều 63 của Luật Xây dựng năm 2014 và Điều 17 Nghị định này.” Theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 16/8/2015 “Đối với các doanh nghiệp là thành viên của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nếu không đủ điều kiện năng lực để quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước ngoài ngân sách hoặc vốn khác thì được thuê tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện”; Với các nội dung nêu trên, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách được áp dụng hình thức thuê tư vấn quản lý dự án thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Các dự án còn lại sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách, hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực (trừ dự án theo quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 62 Luật Xây dựng và dự án có tính chất đặc thù, đơn lẻ).