Các vấn đề lưu ý về thuế khi chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

huong-dan-quyet-toan-thue-khi-sat-nhap

Các vấn đề lưu ý về thuế khi chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Theo Công văn 786/TCT-KK hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì: – Doanh nghiệp sau khi chuyển đổi sẽ được cấp mới mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số thuế của hộ kinh doanh (HKD) sẽ chấm dứt hiệu lực nhưng vẫn được tiếp tục sử dụng làm mã số thuế cá nhân của người đại diện HKD. – Doanh nghiệp chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thuế của HKD trong trường hợp HKD không hoàn thành nghĩa vụ trước khi chuyển đổi. Trường hợp Công ty TNHH hoặc CTCP được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ HKD, chủ hộ (người đại diện HKD) phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của HKD, trừ trường hợp có thỏa thuận khác theo quy định của pháp luật. Xem thêm dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: https://www.luatsu24h.vn/tu-van-chuyen-doi-loai-hinh-doanh-nghiep/ – Trong trường hợp chuyển nghĩa vụ thuế của HKD sang cho doanh nghiệp hoặc chủ hộ thì cơ quan thuế quản lý HKD lập thông báo chuyển nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy trình và bàn giao cho cơ quan thuế quản lý DN. Công văn 786/TCT-KK được ban hành ngày 12/3/2019. Xem thêm dịch vụ tư vấn thuế của Luatsu24H: https://www.luatsu24h.vn/tu-van-phap-luat-thue/