Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

luong-co-so

Các khoản thu nhập tính đóng và không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì các khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc bao gồm:

1. Mức lương

2. Phụ cấp chức vụ, chức danh

3. Phụ cấp trách nhiệm

4. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

5. Phụ cấp thâm niên;

6. Phụ cấp khu vực;

7. Phụ cấp lưu động;

8. Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

9. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc năm 2021

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi sau:

– Tiền thưởng có được căn cứ theo kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

– Tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca;

– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

– Các khoản hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.