Về hóa đơn thuế giữa DN trong khu phí thuế quan và doanh nghiệp bên ngoài

hoa-don-dien-tu-lawpro

Về hóa đơn thuế giữa DN trong khu phí thuế quan và doanh nghiệp bên ngoài

– Căn cứ Khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“…Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu….”

Căn cứ Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn loại và hình thức hóa đơn:

“4. Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).”

– Căn cứ tiết a Khoản 7 Điều Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) hướng dẫn nguyên tắc lập hóa đơn:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)….”

– Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về các loại hóa đơn:

“…b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây: 

– Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). 

– Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hóa đơn bán hàng khi bán vào nội địa, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam), doanh nghiệp C không cần lập hóa đơn bán hàng…”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc của Công ty, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn trả lời số 97491/CT-TTHT ngày 30/12/2019. Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trích dẫn tại Công văn trên và thực hiện theo đúng quy định. Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất thực hiện bán thành phẩm cho Chi nhánh tại Hải Phòng (là chi nhánh thành lập trong Khu kinh tế Hải Phòng) và đã lập hóa đơn bán hàng cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên thì Công ty không cần lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: