Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

BUSINESS-advising

Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

1. Thuế GTGT:

Công ty khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

2. Về thuế TNCN:

Công ty có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hp trong tháng hoặc quý, Công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế TNCN theo quy định.

Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một ln (áp dụng cho cả năm) theo hướng dẫn tại điểm a2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Công ty có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.

Trường hp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hp đồng lao động hoặc ký hp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân theo hướng dẫn tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho trường hợp này.

Cuối năm, cá nhân phải tổng hp các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công để thực hiện quyết toán thuế TNCN nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Khoản chi phí trả cho cá nhân không kinh doanh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.