Lao động nữ có con nhỏ được công ty hỗ trợ không?

legal-questions

Lao động nữ có con nhỏ được công ty hỗ trợ không?

Doanh nghiệp có bắt buộc hỗ trợ lao động nữ có con nhỏ trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo hay không? Pháp luật có quy định về mức hỗ trợ này không?

Theo quy định tại khoản 4 điều 154 Bộ luật lao động, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ bao gồm: “Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ”.

Theo đó, căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

Trong trường hợp người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ có con nhỏ đang trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo thì cần ghi rõ mức và thời gian hỗ trợ trong thỏa ước lao động tập thể hoặc chính sách hỗ trợ riêng cho lao động nữ của công ty.