Hỗ trợ chi phí gửi trẻ với lao động nữ

nha-o-xa-hoi

Hỗ trợ chi phí gửi trẻ với lao động nữ

– Khoản 4 Điều 154 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Người sử dụng lao động có nghĩa vụ giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ”.

– Điều 9 Nghị định 85/2015/NĐ-CP hướng dẫn nội dung này như sau:

1. Căn cứ điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động xây dựng phương án, kế hoạch giúp đỡ, hỗ trợ, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc hỗ trợ một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo đối với lao động nữ có con trong độ tuổi gửi trẻ, mẫu giáo bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Mức và thời gian hỗ trợ do người sử dụng lao động thỏa thuận với đại diện lao động nữ.

2. Khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức, xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo.”

Như vậy, mức và thời gian hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho con chị như thế nào phải căn cứ vào thỏa thuận giữa Công ty với đại diện lao động nữ.