Công văn 3165.2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

tro-cap

Công văn 3165.2020 về không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 963/CT-KK ngày 07/5/2020 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về việc không tính tiền chậm nộp thuế nhà thầu nước ngoài.

Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế số 106/2016/QH13 ngày 06/04/2016 của Quốc hội) quy định như sau:

– Tại khoản 1 Điều 111 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định về miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

1. Người bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế có quyền đề nghị miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế trong trường hợp gặp thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc trường hợp bất khả kháng khác.

Tại khoản 1 Điều 35 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính) hướng dẫn như sau:

1. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 34 của Thông tư này có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác.”

– Tại khoản 1 Điều 156 Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của Quốc hội ngày 24/11/2015 quy định: “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Sumec-Văn phòng điều hành dự án điện mặt trời tại huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông (sau đây gọi là Sumec Văn phòng) thành lập để thực hiện dự án tại Đắk Nông, đã đăng ký, kê khai, nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắk Nông thì Sumec Văn phòng có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nhà thầu đối với việc thực hiện dự án tại Đắk Nông.

Việc Sumec Văn phòng không nắm rõ chính sách thuế dẫn đến kê khai nộp thuế không đúng quy định, phát sinh tiền chậm nộp thuế thì Sumec Văn phòng không thuộc trường hợp xem xét không tính tiền chậm nộp và miễn tiền chậm nộp.