Về vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

labor-contract

Về vướng mắc trong việc xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu

Theo Điều 4 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F).

Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất là giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu tính đến cửa khẩu xuất phù hp với các chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán của hàng hóa.

Theo thông lệ thương mại quốc tế được hướng dẫn tại Incoterms 2010 về điều kiện giao hàng EXW và FCA thì người bán và người mua có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau trong việc thực hiện thủ tục hải quan.

Do đó, doanh nghiệp cần căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên đồng thời đề nghị bên mua cung cấp các chứng từ có liên quan để xác định giá bán đến cửa khẩu xuất theo đúng quy định.