Thuế TNCN từ quà tặng cho người lao động

Taxes-advise

Thuế TNCN từ quà tặng cho người lao động

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

…2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. 

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty tặng quà bằng hiện vật cho người lao động qua rút thăm trúng thưởng và tặng quà cho nhân viên gắn bó với Công ty thì được xem là khoản thu nhập từ lợi ích khác mà người lao động được hưởng, tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.