Thêm trường hợp được xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, so với quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP thì các … Continue reading Thêm trường hợp được xác định là doanh nghiệp có giao dịch liên kết