Một số nguyên tắc pháp lý khi xác định cha cho con

xac-dinh-cha-con

Một số nguyên tắc pháp lý khi xác định cha cho con

Xác định cha, mẹ, con là một vấn đề rất quan trọng. Từ việc xác định cha, mẹ cho con sẽ làm phát sinh ra rất nhiều vấn đề liên quan đến quyền nhân thân và quyền tài sản đối với các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên trên thực tế, không phải tất cả các trường hợp đều có thể dễ dàng xác định được quan hệ cha, mẹ, con.

Căn cứ xác định cha mẹ, cho con?
Căn cứ Điều 88 Luật nhân nhân và gia đình 2014 căn cứ xác định cha cho con như sau:

  • Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.
  • Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai -trong thời kỳ hôn nhân.
  • Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.
  • Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

Người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ cho con?

Căn cứ Điều 89, Điều 92 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 người có quyền yêu cầu xác định cha cho con :

  • Người không được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó là con mình.
  • Người được nhận là cha, mẹ của một người có thể yêu cầu Tòa án xác định người đó không phải là con mình
  • Trong trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết thì người thân thích của người này có quyền yêu cầu Tòa án xác định cha, mẹ, con cho người yêu cầu đã chết.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết yêu cầu xác định cha, mẹ cho con?

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 101 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con như sau:

Trường hợp không có tranh chấp:

  • Việc xác định cha, mẹ do Cơ quan đăng ký hộ tịch giải quyết hoặc
  • Thuộc thẩm quyền của Tòa án đối với trường hợp người được yêu cầu xác định là cha, mẹ, con đã chết hoặc trường hợp có yêu cầu về việc xác định cha, mẹ, con mà người có yêu cầu chết.

Xem thêm dịch vụ tư vấn thừa kế chia tài sản

Trường hợp có tranh chấp: Việc xác định cha, mẹ cho con được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Quyết định của Tòa án về xác định cha, mẹ, con phải được gửi cho cơ quan đăng ký hộ tịch để ghi chú theo quy định của pháp luật về hộ tịch; các bên trong quan hệ xác định cha, mẹ, con; cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Xem thêm dịch vụ tư vấn chia tài sản trong trường hợp xác định được cha cho con.