Hướng dẫn lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng

tax-deduction

Hướng dẫn lập hóa đơn thuế giá trị gia tăng

Khoản 2 Điu 5 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng như sau:

“2. Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đi với dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử như sau:

“2. Thời đim lập hóa đơn điện tử đi với cung cp dịch vụ là thời đim hoàn thành việc cung cdịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung cấp dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Căn cứ quy định trên, thời điểm lập hóa đơn điện tử đi với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời đim lập hóa đơn cung ứng dịch vụ (theo thỏa thuận hợp đng dân sự giữa người bán và người mua), không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền.