Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài

An industrial warehouse workplace safety topic. A worker injured falling or being struck by a forklift.

Hồ sơ cấp phép hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc tại nước ngoài

Ngày 03/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, doanh nghiệp đã đủ điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định thì chuẩn bị hồ sơ để cấp phép gồm có:

– Văn bản đề nghị của doanh nghiệp (theo Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này).

– 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất.

– Các giấy tờ chứng minh điều kiện về vốn theo quy định tại Điều 13 của Nghị định này.

– 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ.

– 01 bản chính Đề án hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– 01 bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động.

– Các giấy tờ chứng minh điều kiện về người lãnh đạo điều hành hoạt động và nhân viên nghiệp vụ theo quy định tại Điều 14 của Nghị định này.

– 01 bản sao Điều lệ Công ty.

Nghị định 38/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 20/5/2020.