Giá tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

dat-dai-nha-o

Giá tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 50/TTr-CT ngày 25/11/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về xác định giá chuyn nhượng bất động sản để tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản của cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 quy định chi tiết thi hành Luật sửa đi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế: “11. Sửa đi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Thu nhập tính thuế từ chuyn nhượng bất động sản

1. Thu nhập tính thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyn nhượng.

a) Trường hợp trên hợp đồng chuyn nhượng không ghi giá đất hoặc giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá do y ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyn nhượng đất là giá do y ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

b) Trường hợp chuyn nhượng nhà gắn liền với đất thì phần giá trị nhà, kết cấu hạ tầng và công trình kiến trúc gắn liền với đất được xác định căn cứ theo giá tính lệ phí trước bạ nhà do y ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp y ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Đi với công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác định căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do y ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp y ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.”

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xác định giá do UBND cấp tỉnh quy định liên quan đến giá nhà ở có kết cấu bao gồm cả gỗ và bê tông, cốt thép để so sánh với giá chuyển nhượng tại hp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp chưa có giá đối với nhà ở có kết cấu gỗ và bê tông, cốt thép thì Cục Thuế đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác định giá cụ thể để từ đó tính thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản cho người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết./.

Xem thêm dịch vụ tư vấn mua bán nhà đất