Điều kiện để doanh nghiệp được kinh doanh mua bán nợ

chung-khoan

Điều kiện để doanh nghiệp được kinh doanh mua bán nợ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Nghị định này, như là: – Mức vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu là 100 tỷ đồng. – Không được nhận cấp tín dụng hoặc nhận bảo đảm của TCTD, chi nhánh ngân hàng để được cấp tín dụng của TCTD, chi nhánh ngân hàng khác nhằm mua nợ của khách hàng vay tại chính TCTD, chi nhánh ngân hàng đó. – Các khoản nợ được mua bán phải có đầy đủ các yếu tố: + Không có thỏa thuận bằng văn bản về việc không được mua, bán khoản nợ. + Không được sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự tại thời điểm mua bán nợ, trừ trường hợp có sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận bảo đảm về việc bán nợ. + Bên mua nợ và bên nợ không phải là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Xem chi tiết tại Điều 7 của Nghị định 69/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016).