Công văn 3823/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân

Tổng cục Thuế nhận được công văn số CV1005/2021/TNCN ngày 27/05/2021 của Công ty Cổ phần Kết nối nhân tài đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại tiết g.5, khoản 2, Điều 2; tiết i, khoản 1, … Continue reading Công văn 3823/2021 về chính sách thuế thu nhập cá nhân