Công văn 2668 về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Công văn 2668 về chính sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản ở cùng địa bàn, thành phố trực thuộc Trung ương với nơi đóng trụ sở chính thì:

1. Về thuế GTGT:

Trường hợp Công ty có hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận chuyn nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân thì giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm cả giá trị cơ sở hạ tầng (nếu có).

Công ty lập hóa đơn GTGT cho người mua theo hướng dẫn tại khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10% và thực hiện khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về thuế TNDN:

Trường hợp công ty phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thu nhập chịu thuế được xác đnh bằng doanh thu thu được từ hoạt động chuyn nhượng bất động sản trừ giá vốn của bất động sản và các khoản chi phí được trừ liên quan đến hoạt động chuyn nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thuế suất thuế TNDN áp dụng là 20%.

Trường hợp Công ty không phát sinh thường xuyên hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo từng lần phát sinh chuyển nhượng bất động sản. Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo từng ln chuyn nhượng bất động sản là Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 02/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

3. Về Lệ phí trước bạ:

Trường hợp Công ty chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân thì khi đăng ký quyền sử dụng đất cá nhân nhận chuyển nhượng phải thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo hướng dẫn tại Điều 3, Điều 4 Thông tư 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính.