Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022

Ngày 28/3/2022, Thủ tuống đã ban hành Quyết định số: 08/2022/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu vực sau đây: 1. Khu công nghiệp, khu chế xuất được thành … Continue reading Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động năm 2022