Bổ sung nguyên tắc quản lý khoản vay nước ngoài

Ngày 15/4/2016, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Theo đó, bổ sung nhiều nguyên tắc quản lý các khoản vay nước ngoài dưới … Continue reading Bổ sung nguyên tắc quản lý khoản vay nước ngoài